[1]
สงวนกิตติพันธ์ป. และ โล่วิรกรณ์ส., “การรับรู้และการบริโภคอาหารคลีนของนักศึกษาปริญญาตรีระหว่าง กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 9-18, เม.ย. 2018.