[1]
ภูวชินพงศ์ ร. ภ., โล่วิรกรณ์ ส., และ อุตตมะเวทิน พ., “พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมของนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 10, ฉบับที่ 3, น. 23–31, เม.ย. 2018.