[1]
วรราชว. และ นาถะพินธุก., “ความแตกต่างของอากาศตามลักษณะพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 1-10, เม.ย. 2018.