[1]
ส่งเสริมน. และ พรหมเทศส., “บทวิเคราะห์มะเร็งท่อน้ำดี: ความรู้ บทบาทและความท้าทายของนักสาธารณสุข ในการป้ องกันและควบคุมในประเทศไทย”, KKU J for Pub Health Res, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 97-103, เม.ย. 2018.