[1]
แสงเพชร จ. และ นาถะพินธุ ก., “การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 87–96, เม.ย. 2018.