[1]
พลไชยบ., “ภาวะสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปี ที่ 1 และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน มัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ปี การศึกษา 2552”, KKU J for Pub Health Res, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 31-40, เม.ย. 2018.