[1]
พลไชยบ., “ทัศนคติต่อการทำงานบริการสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยนครพนม”, KKU J for Pub Health Res, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 59-68, เม.ย. 2018.