[1]
ศรีกุตาพ. และ อินทร์ม่วงอ., “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของชุมชนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณ สถานที่ฝังกลบมูลฝอย เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 9-20, เม.ย. 2018.