[1]
ภาโนมัยณ., “การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาโดยการใช้ค่าคะแนน และแรงจูงใจทางบวก”, KKU J for Pub Health Res, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 27-36, เม.ย. 2018.