[1]
ฉิมพาลีส., พิชัยณรงค์ณ., และ สีตกลินพ., “การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยแบบมีส่วนร่วม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี”, KKU J for Pub Health Res, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 83-92, เม.ย. 2018.