[1]
เสนาทิพย์ศ. และ คงทองว., “คุณภาพชีวิตและการทำงานของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง”, KKU J for Pub Health Res, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 75-82, เม.ย. 2018.