[1]
รัตนทิพย์ ศ., โล่วิรกรณ์ ส., และ เกียรติสยมภู ส., “ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการกลางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 57–64, เม.ย. 2018.