[1]
ชายเกลี้ยงส., ศุกรเวทย์ศิริพ., และ มุกตะพันธ์เ., “การประเมินภาวะเสี่ยงของการปวดไหล่จากการทำงานของบุคลากร ในสำนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 1-10, เม.ย. 2018.