[1]
รัตนารักษ์ อ., อินทรพินทุวัฒน์ ม., วังแสน ก., และ สกุลคู พ., “สถานการณ์การสูญเสียการได้ยินจากการสัมผัสเสียงดังในการประกอบอาชีพ ของประเทศไทยและต่างประเทศ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 1–10, เม.ย. 2018.