[1]
อุดมเดชน. และ เขียวอยู่จ., “ความชุกของปัญหาการดื่มสุราและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 67-74, เม.ย. 2018.