[1]
อันทัสล., เทพเทียนบ., และ จูเจริญป., “การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น อายุระหว่าง 18-24 ปี”, KKU J for Pub Health Res, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 57-66, เม.ย. 2018.