[1]
ขัดธะสีมาน. และ กิจธีระวุฒิวงษ์น., “การประเมินการดูแลโรคเรื้อรังของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา”, KKU J for Pub Health Res, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 48-56, เม.ย. 2018.