[1]
สีดาส. และ ไตรทิพย์สมบัติจ., “ผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อการควบคุมระดับความดันโลหิตในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ตำบลโคกสนวนอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์”, KKU J for Pub Health Res, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 40-47, เม.ย. 2018.