[1]
ทองเกียวก., ศิริวงศ์น., เนียมวงษ์จ., และ แจ่มผลอ., “ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ การเข้าใจและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลฉลากโภชนาการแบบ GDA (Guideline Daily Amounts) บนผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวของนิสิตระดับปริญญาตร”, KKU J for Pub Health Res, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 29-39, เม.ย. 2018.