[1]
อายุวัฒน์ด., บำรุงญาติอ., และ สอนหมั่นข., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (องค์กรแห่งความสุข) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 21-28, เม.ย. 2018.