[1]
ศิลปานันทกุลส., สินไชยพ., วัฒนสมบูรณ์พ., และ ตันตระการอาภาไ., “ความสามารถซึมผ่านน้ำของส่วนผสมจากกากตะกอนน้ำเสีย เถ้าหนัก เถ้าลอย และปูนขาว”, KKU J for Pub Health Res, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 7-11, เม.ย. 2018.