[1]
อัครไชยพงศ์ก., “สถานการณ์อาชีวอนามัยของประเทศไทยในปัจจุบัน”, KKU J for Pub Health Res, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 1-6, เม.ย. 2018.