[1]
เขียวอยู่จ., ชุตังกรป., และ อรุณพงค์ไพศาลส. อ., “ความชุกและปัจจัยสัมพันธ์กับปัญหาพฤติกรรมการดื่ม สุราของประชาชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 201-210, เม.ย. 2018.