[1]
มะโนวรว., อินทร์ม่วงย., และ อินทร์ม่วงอ., “การประเมินคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ตําบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 181-190, เม.ย. 2018.