[1]
นิลพุดซาท. และ อินทร์ม่วงอ., “การพัฒนาการคัดแยกมูลฝอยของครัวเรือน ชุมชนหนองเม็ก ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 151-162, เม.ย. 2018.