[1]
วงละครจ., “ความรู้และแรงจูงใจในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 131-140, เม.ย. 2018.