[1]
เรือนจันทร์ศ., “สถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในพื้นที่พัฒนาต้นแบบการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์”, KKU J for Pub Health Res, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 101-110, เม.ย. 2018.