[1]
สีนวลแลล., วัฒนศัพท์ภ., พรหมเทศส., และ คำสะอาดส., “การรอดชีพ 5 ปี ของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากชนิด Squamous cell carcinoma ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 61-70, เม.ย. 2018.