[1]
ปินะถา ช. และ บัญชรหัตถกิจ พ., “ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตร่วมกับกระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึÉง”, KKU J for Pub Health Res, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 29–36, เม.ย. 2018.