[1]
ชาญเวชพ. และ ดวงสงค์ร., “ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมเพื่อการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีต่อเนื่อง และสม่ำเสมอในเด็กติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 21-28, เม.ย. 2018.