[1]
กุลกระจ่างก. และ โล่วิรกรณ์ส., “พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา”, KKU J for Pub Health Res, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 11-20, เม.ย. 2018.