[1]
เศรษฐีธรรมด., นาถะพินธุก., นามแก้วจ., และ จันทราภ., “สถานการณ์การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในอาหารพร้อมบริโภค: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่นและอุดรธานี”, KKU J for Pub Health Res, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 154-159, เม.ย. 2018.