[1]
จมูศรี ส. และ วงศ์พนารักษ์ น., “ความยั่งยืนของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม”, KKU J for Pub Health Res, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 146–153, เม.ย. 2018.