[1]
S. Thongmixay และ ดวงสงค์ร., “ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคเอดส์ในนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”, KKU J for Pub Health Res, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 80-88, เม.ย. 2018.