[1]
โล่วิรกรณ์ ส., มุกตพันธ์ เ., ภาโนมัย ณ., พลางวัน จ., และ รัตนทิพย์ ศ., “การบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 62–68, เม.ย. 2018.