[1]
ภู่หาญณ. และ นาถะพินธุก., “ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมของผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ้าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู”, KKU J for Pub Health Res, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 42-49, เม.ย. 2018.