[1]
คงทองพ., พลบำรุงส., เซี่ยงใช่ส., ดวงกุณาข., ชายพระอินทร์ฐ., และ วงษ์กลางว., “การเลือกใช้นวัตกรรมปูนแดงกำจัดลูกน้ำยุงลาย: กรณีศึกษาประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 75 - 82, เม.ย. 2018.