[1]
กาสีวงศ์ว., คงธนชโยส., และ เฉนียงส., “การสร้างเสริมสุขภาพจิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม”, KKU J for Pub Health Res, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 65 - 74, เม.ย. 2018.