[1]
ลากวงษ์ ป. และ ศุกรเวทย์ศิริ พ., “คุณภาพของการรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก ในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดยโสธร”, KKU J for Pub Health Res, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 55–64, เม.ย. 2018.