[1]
ภิราล้ำ บ., ศุกรเวทย์ศิริ พ., และ ประภาศิริ ป., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นวัณโรคปอดในผู้ป่วยปอดอักเสบชุมชน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของจังหวัดนครพนม”, KKU J for Pub Health Res, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 45–54, เม.ย. 2018.