[1]
แสงภักด์ิแ. และ ศุกรเวทย์ศิริพ., “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการขาดการขึ้นทะเบียนรักษาของผู้ป่ วยวัณโรค ปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ จังหวัดยโสธร ปี พ.ศ.2553”, KKU J for Pub Health Res, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 1 - 10, เม.ย. 2018.