[1]
พัฒนโชติน., ศุกรเวทย์ศิริพ., และ ศรีใสช., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อดื้อยาหลายขนานของเชื้อ Acinetobacter baumannii ในผู้ป่ วยในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด”, KKU J for Pub Health Res, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 87 - 96, เม.ย. 2018.