[1]
พลไชยบ. และ สุกิมานิลอ., “การศึกษาพฤติกรรมและปัญหาการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยนครพนม”, KKU J for Pub Health Res, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 45 - 54, เม.ย. 2018.