[1]
สุวรรณว., ศุกรเวทย์ศิริพ., และ ชายเกลี้ยงส., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ทำสวนมะลิ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 24-33, เม.ย. 2018.