[1]
จันเทพป. และ นาถะพินธุก., “สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของสนามเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย”, KKU J for Pub Health Res, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 1-12, เม.ย. 2018.