[1]
เขจรจิตรป., ชุติมันต์น., และ กุมพลบ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะโภชนาการต่ำของเด็กวัยก่อนเรียนใน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์”, KKU J for Pub Health Res, ปี 6, ฉบับที่ 3, น. 168-175, เม.ย. 2018.