[1]
คงนุรัตน์เ. และ บุญยะลีพรรณส., “พฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีที่มีปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวีใน กระแสเลือดระหว่าง 51-1,000 copies/ml ในโรงพยาบาลชุมชน”, KKU J for Pub Health Res, ปี 6, ฉบับที่ 3, น. 140-147, เม.ย. 2018.