[1]
แกมนิลก. และ คำพอพ., “การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ: บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 6, ฉบับที่ 3, น. 75-84, เม.ย. 2018.