[1]
สายแก้วส. และ คำพอพ., “การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในการพัฒนาการวางแผน อย่างมีส่วนร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา”, KKU J for Pub Health Res, ปี 6, ฉบับที่ 3, น. 55-65, เม.ย. 2018.