[1]
นามวงศ์น., ภาโนมัยณ., และ ไทยงามศิลป์ป., “ผลของการบริโภคเครื่องดื่มน้ำสำรองร่วมกับการให้โภชนศึกษาต่อน้ำหนักตัวและระดับ ไขมันในเลือดของบุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกินและภาวะอ้วนในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์”, KKU J for Pub Health Res, ปี 6, ฉบับที่ 3, เม.ย. 2018.